ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที.มาร์ท : รายชื่อ บริษัท จำกัด, บริ