บริษัท นันยาง เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด : รายชื่อ บริษัท จำกัด, บริ